مروری بر تاریخچه صنعت چرخ خیاطی در ایران

عصر کالا- کمتـر خانـوار ایرانـی وجـود دارد کـه در حوزه لـوازم خانگی بـا نام "کاچیـران" بیگانه باشـد.

مروری بر تاریخچه صنعت چرخ خیاطی در ایران
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۶:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از بهگزین، حتی اگـر بر اثر تغییر سـبک زندگـی ، بانوان ایرانـی تمایلـی بـه انجـام فعالیت هـای دوخـت و دوز در خانـه و آپارتمان نداشـته باشـند باز هم محصـولات این برنـد جهانی ایرانی در سـبد جهیزیـه هـر دختـر خانـم دم بختـی پیدا می شـود.


  "کاچیـران" امروزه نـام یک محصول نیسـت ، بلکـه نام برنـدی ملی و ایرانی اسـت که در چهارگوشـه جهـان شـناخته شـده اسـت. همه ایـن موفقیت ها مدیون پشـتکار و تالشـه ای فردی اسـت کـه از او بعنوان پـدر صنعت چرخ خیاطـی و یکـی از کارآفرینـان نمونه کشـور یـاد می کنند.

  نشریه 38 اتحادیه لوازم خانگی طی گزارشی به تاریخچه این صنعت در ایران پرداخته است که در اینجا باز نشر می شود:

  سـید صـادق سـبزواری بـرای فعالان صنعـت نام شـناخته شـده ای اسـت. کمی دورتر از پایتخت ، در حاشـیه شـهر قزوین و در قلب شـهر صنعتـی البرز، تنهـا کارخانه چرخ خیاطی ایران قـرار دارد، کارخانه ای بـی رقیـب در خاورمیانـه و جـزو پیشـگامان این صنعـت در عرصـه بیـن المللـی.

  موسـس و بنیـان گـذار ایـن صنعـت در ایران، سـید صادق سـبزواری اسـت، او بـرای راه اندازی این کارخانه فراز و نشـیب های فراوانی را از سـر گذراند؛ سـید صـادق و پدرش نمایندگـی شـرکت چـرخ خیاطـی سـازی مشـهور سـوئدی را در ایـران و عـراق داشـتند ولـی به تدریج به مشـکلاتی برخـورد کردند.

  خرید بر اساس سنت:
  شـاید شـما از آن دسـته خوانندگانـی باشـید که گمــان کننــد در عصر کنونــی کمتر خانــواده ای ســراغ چـرخ خیاطـی مــیرود و حال کــه بازار در شــرایط رکــود قــرار گرفتــه، مراجعه مردم بـرای خرید ایـن کالا بسـیار کـم شـده اسـت. بـه افـرادی کــه چنین برداشــتی از صنعــت چــرخ خیاطـی دارنـد، بایــد یادآوری کنیم که بســیاری در کنــار ســایر لـوازم خانگـی خـود، هنــوز هـم بـه دنبـال خریــد مـدل های جدیــد چـرخ خیاطی هســتند .بــرای اثبــات ایــن موضــوع می تــوان جهیزیـه نوعروســان دهــه 90 را بررســی کــرد و دیـد که بیشــتر نوعروســان بنا بــر ســنتی قدیمی، چـرخ خیاطــی را در ســبد خرید خود قــرار می دهنــد. بنابرایـن نمی شـود گفت مصـرف این کالا منسـوخ شــده اسـت و افــرادی کـه در ایــن صنعـت قـرار دارنـد، بایـد بـه فکـر تولیـد کالایی دیگـر باشـند.

  نوستالژی برای اروپایی ها :
  بــرای مــردم اروپــا چـرخ خیاطی سرشــار از نوسـتالژی اسـت .ضمـن آنکـه به دلیل بـالا بـودن هزینـه خیاطی هــا، بـرای خانواده هــای اروپایــی باصرفه تــر اســت کـه ایــن کالا را در خانـه خـود داشــته باشــند و برخـی از دوخــت و دوزهـا را در خانــه انجــام دهنــد. شـاید بـد نباشـد کـه بدانید عمــده صــادرات کشـورمان بــه آلمــان اســت و توانســته ایم بـازار مناســبی در این کشـور داشـته باشـیم. در آلمـان حداقل یک شـبکه به طور شـبانه روزی آمــوزش خیاطــی بــه مردم ارائـه میدهد تا زنـان و مردان بتواننـد در کنـار سـایر کارهای خـود بـا اســتفاده از همین چــرخ خیاطی هــای خانگی بـه دوخت و دوز انواع البسـه و تزئینـات روی آورنـد. بنابراین نوع اســتفاده ای که این کاال در اروپــا دارد، متنــوع اســت و خانواده هـا به دنبــال خرید ایـن محصـول هسـتند. در ایـران با توجـه بـه ارزان بودن خدمـات دوخـت و دوز، شـاید برخـی از خانواده هـا مایـل نباشـند چنیـن کالایی را در خانـه خـود نگـه دارنــد، اما اگـر به هـر دلیلی دسـتمزد خیاطان بالا رود یا دسترســی بــه آنــان کم شــود، طبیعتا به ســمت خرید چــرخ خیاطی روی خواهنـد آورد.

  از چرخ خیاطی تا ماشین چمن زن:
  بازرگانـی سـیدصادق سـبزواری در سـال 1339 شمسـی (1960میلادی ) بـه عنـوان نمایندگـی انحصـاری شـرکت هسـکوارنا - سـوئد توسـط آقای حاج سـید صادق سبزواری تاسـیس گردید. فعالیت ایـن مجموعـه در ابتدا بر روی محصولات هسـکوارنا شـامل چرخ هـای خیاطـی ، ماشـین چمـن زنـی ، اره هـای موتـوری قطـع درخـت ، موتورسـیکلت و لـوازم یدکـی چرخهـای خیاطـی و همچنیـن ایجاد آموزشـگاه بـرای آمـوزش خریـداران چرخ هـای خیاطـی هسـکوارنا و تعمیرات ایـن چرخ ها متمرکز گردیـده بود.

  در سـال 1354 شمسـی بازرگانـی سـبزواری بـا دریافـت نمایندگـی انحصـاری از شـرکت تاجیما - ژاپـن فعالیـت هـای بازرگانی خود را گسـترش داد و محصولات تاجیما شـامل ماشـین های گلـدوزی چند سـر اتوماتیک را به صنعت گلـدوزی در ایران معرفی نمـود. این ماشـین ها در ابتدا کاملا بصورت مکانیکی بودند و با پیشـرفت جهانی صنعـت ، تکنولوژی های جدیـدی نیـز بـه ماشـین های گلـدوزی وارد گردیـد بطوریکـه در سـال 1371 شمسـی اولیـن ماشـین گلـدوزی چندسـر کامپیوتری توسـط ایـن بازرگانی بـه ایـران وارد و در چرخـه صنعـت گلدوزی کشـور مسـتقر گردید.

  شـرکت کارخانجـات چـرخ خیاطـی ایـران- کاچیـران در سـال 1358 توسـط حـاج آقـا سـید صـادق سـبزواری و بـا همـکاری گروهـی از وارد کننـدگان چـرخ خیاطی تأسـیس شـد. اسـم اصلی ایـن بنیـاد کارخانجـات چـرخ خیاطـی ایران اسـت کـه مخفف آن شـده کاچیـران.

  هـدف بنیان گـذاران ایـن کارخانـه از جمله حاج آقـای سـبزواری و بقیـه کـه وارد کننـدگان چـرخ خیاطـی بودنـد ایجـاد خودکفایـی در صنعـت چرخ خیاطی، اشـتغال و پیشگیری از خروج ارز و صادرات ایـن محصـول به سـایر کشـورها بود. نکتـه جالـب در ایـن میـان ، زمـان تاسـیس این واحـد صنعتـی اسـت. سـال 58 و در اوج التهابـات اوایـل انقلاب بسـیاری از سـرمایه داران و تجـار یـا در حـال تـرک ایـران بودند و یـا ترجیح مـی دادند تا زمـان تثبیت اوضـاع سیاسـی و اجتماعی فعالیت های خـود را تعطیـل کنند. امـا در این میان سـید صادق سـبزواری و رفقـا راهی دیگر انتخاب مـی کنند. وی در خاطـرات خـود نیـز بـه ایـن مطلـب اشـاره کرده اسـت: بـرای دولت هم این تعجـب برانگیز بود. حتی در آن زمـان رئیـس مجلـس در سـخنرانی ای گفت: در زمانـی کـه مـی بینیـم همه سـرمایه هایشـان را بـه خـارج از کشـور منتقل مـی کنند، هسـتند افراد مؤمـن و میهن دوسـتی کـه مانده و بـرای راه اندازی کسـب وکار، سـرمایه گذاری مـی کنند.

  بـر ایـن اسـاس شـهر صنعتـی البـرز در اسـتان قزویـن جهت احـداث این کارخانه انتخـاب گردید و پس از تأسیسـات زیربنایی اقدام به کسب تکنولوژی ایـن صنعـت از کشـور آلمـان و از کارخانجات معظم و قدیمـی فـاف شـد. تـا قبـل از احـداث کارخانـه کاچیـران هیـچ گونـه سـرمایه گـذاری در زمینـه تولیـد چـرخ خیاطی بـرق خانگـی در ایـران صورت نگرفتـه بـود و این کارخانه اولیـن کارخانه تولید این محصـول در ایـران و در سـطح خاورمیانـه بـود کـه البتـه تاکنون نیز در سـطح خاورمیانه کارخانه ای به عظمـت و اهمیت کارخانجـات کاچیران جهت تولید چـرخ خیاطـی برقی خانگـی وجود نـدارد.

  حـاج آقا سـید صادق سـبزواری که به حـق، پدر ایـن صنعـت و بنیـان گـذار ایـن شـرکت بـوده، در خاطـرات خود می گویـد: از دوران کودکی و در کنار پـدر کـه وارد کننـده و توزیـع کننده چـرخ خیاطی بود، بسـیاری چیزها درباره ایـن صنعت آموختم و از همـان کودکـی ایـن فکر را در سـر مـی پروراندم که بتوانم سـرانجام روزی یـک کارخانه چرخ خیاطی در میهـن خود راه اندازی کنم. وقتی که پس از سـالیان طولاتـی ایـن فکر را مطـرح کـردم، برای همـکاران، مقامـات ذیربـط اداری و حتـی تولیدکننـدگان خارجـی امـری محـال و نشـدنی تلقی می شـد، اما همزمـان با انقلاب اسلامی ایران نخسـتین طلیعه هـای تأسـیس ایـن کارخانـه درخشـید و سـرانجام ایـن رویـداد بـزرگ در سـال 1358 اتفاق افتـاد و به سـرعت بـا شـکل گیـری قانونـی شـرکت و انتخاب محل کارخانه و خرید تکنولوژی و سـفارش ماشـین آلات بهـره بـرداری از کارخانـه آغـاز گردیـد. کار را در ابتـدا بـا پانصـد میلیـون ریـال سـرمایه اولیـه و 40 نفـر مهنـدس، تکنسـین و کارگـر و کارمند آغاز کردیـم.

  پـس از دریافـت تکنولوژی و سـفارش سـاخت ماشـین آلات تولیـدی به سـازندگان آلمانی، باالاخره در سـال 1371 خـط مونتـاژ کارخانـه بـا تولیـد دو مـدل چرخ خیاطـی و در سـال 1374 خطوط تولید کارخانـه با افـزودن چند مـدل دیگر افتتـاح گردید. در سـال 1376 تکنولـوژی دیگری نیز به محصولات کاچیـران اضافه شـد.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر