مروری بر نمایشگاه های لوازم خانگی در جهان

عصر کالا- صنعـت لوازم خانگی یکی از صنایع اسـتراتژیک دنیا محسـوب می گـردد. بنابراین تعجبـی ندارد که همه سـاله در کنار و گوشـه دنیا نمایشـگاه های مختلفـی در این حـوزه برگـزار گـردد.

مروری بر نمایشگاه های لوازم خانگی در جهان
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۵:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از بهگزین، نشـریه شماره 38 اتحادیـه لـوازم خانگی طی گزارشی تحت عنوان «از تهران به همه دنیا/مروری بر نمایشگاه های بین المللی لوازم خانگی دنیا»به این موضوع پرداخته است که در اینجا باز نشر می شود:

  نمایشـگاه لـوازم خانگـی و هدایـا –سـائوپائولو
  نمایشـگاه لوازم خانگی و هدایا برزیل نخسـتین رویـداد تخصصـی امریـکای لاتین و پنجمیـن رویـداد بـزرگ جهـان در ایـن حـوزه بـه شـمار مـیرود، ایـن رویـداد یکـی از قدیمیترین هاسـت کـه بـه دلیـل گسـتردگی فضـای نمایشـگاهی ، تنـوع محصـوالت و ارایـه ایده هـای نویـن تجـاری در دنیـا مطـرح اسـت. این نمایشـگاه نخسـتین بار25  سـال پیـش برگـزار شـد و از آن زمـان تاکنون کل زنجیـره تولیـد لوازم خانگـی و هدایا را دور هم جمـع میکنـد. نمایشـگاه لـوازم خانگـی و هدایـا برزیـل در 4 بخـش برگزار میشـود؛ لـوازم خانگی و اثاثیـه منـزل، دکوراسـیون داخلـی، وسـایل شـخصی و دکوراسـیون فضـای بیرونـی خانـه. حوزه هـای نمایشـگاه لـوازم خانگی و هدایـا برزیل بسـیار وسـیع است.

  ایـن نمایشـگاه به گونـه ای طراحـی شـده کـه برخـی محصـوالت و خدمـات جدیـد را از طریـق خلـق ایده هایـی نـو بـه نمایـش می گـذارد. بخـش دکوراسـیون نمایشـگاه سـائوپائولو بـه طـور کلـی بـه بخشهـای دکوراسـیون و تزئین خانـه، ظروف آشـپزخانه و لـوازم خانگـی، کادوهـا و تزئینـات کریسـمس، دکوراسـیون فضای بیرونی خانه و باغ، وسـایل شـخصی کاربـردی در منزل )میـز مطالعه، صندلـی، وان، جکـوزی و... ( و فروشـگاههای مدرن تقسـیم می شـود.

  نمایشگاه اینفا– هانوفر
  از سـال 1954میلادی )1333 خورشـیدی(یکـی از بزرگتریـن نمایشـگاه های لـوازم خانگـی وتزئینـی بـا عنـوان تجـاری »اینفا« در شـهر هانوفربرپـا مـی شـود. ایـن نمایشـگاه در زمینه هـای مختلفـی از جملـه وسـایل پختوپـز، مبلمـان و کمدهـای خانگـی، لـوازم خانگـی سـازگار بـامحیط زیسـت، وسـایل بهداشـتی و سلامتی درخانـه و انواع و اقسـام سـرگرمی های خانگی برگزارمی شـود. نمایشـگاه اینفا در فضایی به وسـعت 36هـزار متـر مربع برگـزار میشـود و نزدیـک 1400غرفـه نمایشـگاهی نیـز در سـال گذشـته در ایـن نمایشـگاه برپـا بـود. ایـن رویـداد بین المللـی کـه همزمـان بـا چند نمایشـگاه کریسـمس و پوشـاک در مرکـز نمایشـگاهی هانوفـر برگـزار می شـود درسـال گذشـته توانسـت 178 هـزار بازدیدکننده رابـه خود جلـب کند کـه این تعـداد شـامل تاجرانو فعـالان  ایـن حـوزه از بیـش از 30 کشـور دنیـابودند.

  نمایشـگاه لـوازم خانگـی امریـکا –شـیکاگو
  نمایشـگاه لوازم خانگی شـیکاگو برای نخسـتین بـار در سـال 1939میلادی(1318 خورشـیدی)آغـاز بـه کار کـرد و در طول 76 سـالی کـه از عمر آن میگـذرد توانسـته بـه جایـگاه مطلوبـی درایـن زمینـه برسـد. ایـن نمایشـگاه در زمینه هـای مختلفـی مانند وسـایل آشـپزخانه، دکورهـای اتاق و پذیرایـی، لـوازم پختوپز و آشـپزی، لـوازم برقی،مبلمـان و صندلیهـای خانگـی، لوازم پالاسـتیکی،لـوازم اتاق خواب و... برگزار می شـود. آخرین دوره ایـن نمایشـگاه توانسـت 2224 غرفه نمایشـگاهی شـرکت هایـی از 47 کشـور مختلف دنیـا از جمله فرانسـه، ایتالیا، افریقای جنوبی، کانـادا و... در خود گردآورد. گفتنی اسـت بیشـتر بازدیدکنندگان این نمایشـگاه از میان فعالان و فروشـندگان این حوزه بودنـد کـه از 100 کشـور مختلف دنیا به شـیکاگو و مرکـز نمایشـگاهی «مک کورمیکــ» سـفر کردند.
  یکـی از بخشهـای جالبـی که در چند سـال اخیر بـه ایـن نمایشـگاه افـزوده شـده بخـش مخترعان نـام دارد کـه بـه ابداعـات جدیـد در حـوزه لـوازم خانگی می پـردازد.

  نمایشگاه ایفا– برلین
  نمایشـگاه ایفـا در برلیـن شـاید بـه صـورت تخصصـی در حـوزه لـوازم خانگـی نباشـد امـا محصولاتـی کـه در آن ارائـه می شـود به طـور قطع در تمـام خانه هـای دنیـا وجـود دارد و از مهمترین لـوازم زندگـی بـه شـمار می آینـد. نمایشـگاه ایفـا برلیـن یکـی از رویدادهایـی اسـت کـه بـه صورت تخصصـی در زمینـه محصـوالت الکترونیکـی کار می کنـد و تمامـی وسـایل الکترونیکـی خانگـی و صوتـی و تصویـری کـه هـر روز از آنهـا اسـتفاده می کنیـد بـرای نخسـتین بـار در ایـن نمایشـگاه معرفـی شـده اند.ایـن نمایشـگاه فرصتی عالی برای افرادی اسـت کـه قصد دارنـد بـا بهترین هـای حـوزه الکترونیک آشـنا شـده و روابـط تجـاری خـود را گسـترش دهنـد. شـرکتهایی کـه در نمایشـگاه ایفـا حاضر میشـوند اغلـب در زمینه هـای ارتباطـات، صـدا و بلندگـو، سـخت افزار و نرم افـزار رایانـه ای، وسـایل الکترونیکـی خانگـی و کوچک، خانه های هوشـمند و شبکه سـازی خانگـی، محصـولات دیجیتالـی و سـبک زندگـی، ویدئـو و عکـس، دسـتگاههای دیجیتالـی پوشـیدنی، سـرگرمیهای دیجیتالـی خانگـی، آزمایشـگاه و اسـتارت آپ ها، تصفیـه هوا و دسـتگاههای گرمایشـی الکترونیکـی، لـوازم صوتی خـودرو، زیرسـاخت ها و درنهایـت وسـایل جانبی و ماشـین آلات الکترونیکـی فعالیـت دارند.

  نمایشـگاه لـوازم خانگـی و تزئینات داخلی – مسـقط
  بـا فاصلـه 10 روز از زمـان برگـزاری نمایشـگاه نمایشگاه بین المللـی لـوازم خانگـی در تهـران، نمایشـگاهی در همیـن حوزه در کشـور عمـان برگزار میشـود. عمـان کشـوری اسـت کـه درصنعـت نمایشـگاه بسـیار نوپـا بـه شـمار می آیـد و تجربـه زیـادی در ایـن زمینـه نـدارد امـا توانسـته یک نمایشـگاه خـوب را در زمینـه لـوازم خانگـی در طـول 5 سـال گذشـته برگـزار کنـد. ایـن نمایشـگاه بـرای نخسـتین بـار در سـال 2011میلادی برگزار شـد و بـه عنوان یکـی از اعضای انجمن نمایشـگاه های جهـان (ufi)بـه شـمار می آیـد. ایـن رویـداد در سـال گذشـته بیـش از 100 غرفـه نمایشـگاهی را در فضایـی بـه مسـاحت 1500 مترمربـع گردهـم جمـع کـرده بـود. باتوجـه بـه وضعیـت صنعـت نمایشـگاهی در عمـان و همچنیـن جمعیـت نه چنـدان زیـاد ایـن کشـور بازدید نزدیـک 8 هزار نفـر از ایـن رویداد یکـی از موارد قابل تحسـین این نمایشگاه است.

  نمایشگاه آمبیانته– فرانکفورت
  نمایشـگاه «آمبیانتـه» یکـی از رویدادهـای خاصـی اسـت کـه بـه صـورت سالانه از 1990میالدی(1369 خورشـیدی) تـا امروز برگزار شـده و بـه موفقیتهـای بسـیاری نیـز دسـت یافتـه اسـت. ایـن نمایشـگاه در حوزه های وسـایل آشـپزخانه، میـز، مبـل و صندلـی، لـوازم کادویـی خانگی، صنایع دسـتی، وسـایل الکتریکـی خانگی، چـراغ، لوسـتر، وسـایل خـواب و بازی کـودکان و... برگـزار مـی شـود . حضـور در نمایشـگاههای آلمـان و شـهر فرانکفـورت بـه عنـوان یکـی از نمایشـگاهی ترین شـهرهای دنیـا فرصـت بهره منـدی از صنعـت ایـن کشـور و همچنیـن معرفـی بـه دنیـا را بـه مشـارکت کنندگان می دهـد، بـه همیـن دلیـل بـه طـور معمـول اسـتقبال از ایـن رویدادهـا بسـیار بالا است.

  نمایشگاه AWE چین
  شانگهای چیـن به عنـوان یکی از قطبهـای صنعت دنیا، اغلـب بزرگتریـن نمایشـگاه های بین المللـی را نیز برگـزار میکنـد. نمایشـگاه لـوازم خانگـی AWE یکـی از نمایشـگاه ها اسـت. این رویداد بـه عنوان یکـی از 3 نمایشـگاه بزرگ در زمینـه لوازم خانگی و وسـایل الکترونیکـی در دنیـا شـناخته میشـود. در مـدت 4 روزه برگـزاری نمایشـگاه AWE در سـال گذشـته 111 هزار بازدیدکننده از 71 کشور مختلـف دنیـا بـه ایـن مرکـز نمایشـگاهی رفتنـد. براسـاس آمارهـای ارائـه شـده از سـوی مجـری برگـزاری ایـن رویـداد 63 درصـد بازدیدکنندگان را افـراد متخصـص در حوزه هـای لـوازم خانگـی و فعـالان صنعتـی تشـکیل داده انـد. بـا توجـه بـه افزایـش فضـای نمایشـگاهی و همچنیـن افزایـش مشـارکت کنندگان، احتمـال آن مـیرود که میزان بازدیدکننـدگان در سـال 2017میلادی بـه بیش از 150 هـزار نفر برسـد.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر